Subscribe to this RSS feed
Belediye

Belediye (4)

25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulmuştur.

Kurul;

 • Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek,
 • Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek,
 • Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak.
 • Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye görevli ve yetkilidir.

5176 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince, Kurul üyeleri; biri kurul başkanı olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, mezkur Kanunun 2. maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 10.8.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı kararıyla atama yapılmış ve Kurul ilk toplantısını 29.9.2004 günü gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır.

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli Kanun kapsamındadır.

Ancak; Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 06.10.2005  tarih, 2295 sayılı Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Gömeç Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ
Komisyon Üyesi : Hamit ÖZKAN  (Mali Hizmetler Müdür V.)
Telefon  : 0266 357 10 53 / 1006
   
Komisyon Üyes : Seval ALTUĞ  (Yazı İşleri Müdür V.)
Telefon : 0266 357 10 53 / 1006
   
Komisyon Üyesi : Hamza ALUMERT  (Zabıta Amiri)
Telefon : 0266 357 10 53 / 1006

MEVZUAT

 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (08.06.2004 tarihli Resmi Gazete)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük tarihi 13/04/2005)
17
May 2014
Saturday, 17 May 2014 00:00 Belediye

MİSYONUMUZ

Kanun ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, çok değerli hemşerilerimizin destekleri ile;

 • hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan,
 • doğası ve doğal kaynakları korunmuş bir çevrede,
 • oluşturulacak emin ve güvenli bir ortamda,
 • insanların ekonomik özgürlüklerinin ve gücünün sürekli arttığı,
 • her vatandaşımızın zorlanmadan sahip olabileceği yeterli güvenli, sağlıklı konut stokunun sağlandığı,
 • her kişi ve aracın uyumlu, güvenli bir şekilde yolları kullandığı,
 • insanların beden ve ruh sağlıklarının korunduğu,
 • her bireyin boş vakitlerini değerlendirebileceği ortamların hazırlandığı,
 • herkesin barış ve saygı içinde yaşadığı,
 • tarihi mirası koruyarak çağdaş mimariye uygun mekânların oluşturulduğu,
 • kurum ve kuruluşlar arası dayanışmanın olduğu,
 • ekonomik kalkınmanın geliştirildiği ve sürekli takip edildiği,
 • alt ve üst yapısını çağdaş normlarda gerçekleştirmeye azimli,
 • ilkelerinden taviz vermeden, herkese ve her kesime eşit hizmetin sunulduğu

bir kent ortamı oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde;

 • her türlü kurumsal yapılanmasını tamamlayıp geliştirerek sürdüren,
 • verimliliği üst seviyede tutan,
 • gelişmeye, teknolojiye ve katılımcılığa açık,
 • kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet sunma anlayışına sahip,
 • çağdaş normlarda alt ve üst yapısını kuran,
 • sosyal ve kültürel donatılı çalışmalarıyla  örnek gösterilen

bir belediye olmaktır.

17
May 2014
Saturday, 17 May 2014 00:00 Belediye

Hazırlanıyor.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, 1968 yılında Gömeç'te doğdu.
 • İlk ve ortaokulu Gömeç'te, lise tahsilini Ayvalık'ta tamamladı.
 • Türk Hava Kurumu, Ticaret Odası ve Gömeç Spor Kulübü'nde çeşitli görevlerde bulundu.
 • Bir dönem Gömeç Meclis Üyeliği yaptı.
 • 30.Mart.2014 seçimlerinde Gömeç Belediye Başkanı olarak seçildi.
 • Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.